fbpx

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΒΙΣΚΟΣ

1. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

1.1 Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστότοπου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΣΤΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») υπόκεινται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
1.2 Για να διατυπωθούν οι παρόντες όροι έχουν ληφθεί υπόψη η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, και ειδικότερα του διαδικτύου, και το υπάρχον πλέγμα των νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων.
1.3 Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού της, έπειτα από ενημέρωσή τους μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
1.4 Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, ή δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του δέον είναι να μην επισκέπτεται και να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο αυτό της Εταιρείας.
H Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της για τους παρακάτω λόγους:

2. Ηλεκτρονικό εμπόριο

2.1 Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να κάνει χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας του ζητείται να υποβάλει τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο/επωνυμία νομικού προσώπου, β) διεύθυνση φυσικού/νομικού προσώπου, γ) ταχυδρομικός κώδικας, δ) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), ε) e-mail, στ) AΦΜ, ζ) ΔΟΥ, η) πόλη, θ) χώρα και ι) στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

2.2 Τα παραπάνω στοιχεία χρειάζονται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικά παραστατικά) οπότε και διατηρούνται, εκτός από τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, στο αρχείο της Εταιρείας.

2.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που σχετίζονται με το είδος των αποκτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που διενεργεί από τον δικτυακό της τόπο, ώστε να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου με αυτήν αλλά και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του επισκέπτη/χρήστη για να προβαίνει, σε νέες προσφορές προς αυτόν, με κάθε τρόπο και μέσο,  καθώς και στην αποστολή μηνυμάτων οικονομικού, εμπορικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα, εκτός κι αν ο επισκέπτης/χρήστης ζητήσει ρητώς να μην γίνονται τέτοιου είδους προσφορές προς αυτόν και να μην του αποστέλλονται τέτοιου είδους μηνύματα.

2.4 Τα ως άνω στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη δεν θα γνωστοποιηθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

3. Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

3.1 Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να εγγραφεί στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας ζητούνται τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/επωνυμία νομικού προσώπου, β) διεύθυνση φυσικού/νομικού προσώπου, γ) ταχυδρομικός κώδικας, δ) e-mail, ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), στ) πόλη, ζ) χώρα, η) αριθμός τέκνων, θ) έτος γέννησης τέκνων και ι) επίπεδο μόρφωσης.
3.2 Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού, εμπορικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), εκτός κι αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

4. Διαφήμιση

4.1 Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου της Εταιρείας που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί σ’ αυτόν θα πρέπει, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/επωνυμία νομικού προσώπου, β) διεύθυνση φυσικού/νομικού προσώπου, γ) αριθμός τηλεφώνου, δ)  e-mail, ε) όνομα υπευθύνου, στ) αριθμός τηλεφώνου υπευθύνου (σταθερού και κινητού), ζ) e-mail υπευθύνου, η) ΑΦΜ, θ) ΔΟΥ, ι) πόλη και ια) χώρα.
4.2 Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στον δικτυακό της τόπο κατά τις συναλλαγές τους με τους πελάτες τους.
4.3 Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία όσων επιθυμούν να διαφημιστούν μέσω του δικτυακού της τόπου για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού, εμπορικού ή οικονομικού χαρακτήρα σ’ αυτούς, εκτός κι αν δηλώσουν ρητώς ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

5. Στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας

5.1 Η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για την εξόφληση αγοράς προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή συνδρομών της Εταιρείας χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
5.2 Τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό.

6. Cookies

6.1 Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της χρήσης ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπού της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) από τον επισκέπτη/χρήστη.
6.2 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, αλλά δεν της επιτρέπουν να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.
6.3 Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους μάρκετινγκ αλλά και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του παρόντος δικτυακού τόπου.
6.4 Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση την αποδοχή της χρήσης cookies.
6.5 Αν ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου της Εταιρείας δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες αυτές και οφείλει να μην τις χρησιμοποιεί.

7. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

7.1 Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας περιλαμβάνει «συνδέσμους» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια την Εταιρεία αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
7.2 Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι τρίτοι στους δικούς τους δικτυακούς τόπους.

8. Διευθύνσεις IP (IP addresses)

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της Εταιρείας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και, στη συνέχεια στον ιστότοπο αυτό, αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

9. Ψηφοφορίες

9.1 Από τον επισκέπτη/χρήστη που επιθυμεί να συμμετέχει σε ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ζητείται να υποβάλει τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο και β) κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιδιότητα, ηλικία κ.λπ., ανάλογα με τα ερωτήματα που τίθενται προς ψηφοφορία.
9.2 Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένα ζητήματα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

10. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

10.1 Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου και δεν μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου.
10.2 Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει/υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού της τόπου για λόγους επικοινωνίας αλλά και για λόγους οικονομικούς, εμπορικούς και φορολογικούς.
10.3 Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του αρχείου και να ζητήσει τη διόρθωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή του στο e-mail: info@iviskospublications.gr.
10.4 Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η Εταιρεία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες όταν ενημερωθεί ότι είναι ανήλικοι.
10.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού της τόπου έχει αποστείλει/υποβάλλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών της.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλειστική δικαιοδοσία και λοιποί όροι

11.1 Οι παραπάνω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
11.2 Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων είναι αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων που εφαρμόζονται ως έχουν.
11.3 Το παρόν, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και τους όρους πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία μέσω διαδικτύου, που αμφότεροι περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελούν ενιαίο σύνολο, αποτελεί τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου.
11.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών (δηλαδή των παραπάνω όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των όρων χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και των όρων πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών) δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής της σύμβασης, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σ’ αυτήν.
11.5 Η εκ μέρους της Εταιρείας μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμά της ή ως αποδυνάμωση οποιουδήποτε δικαιώματός της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των, πάσης φύσεως και μορφής, δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Εταιρείας από οποιοδήποτε δικαίωμά της προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ─ ακόμα και του όρκου.
11.6 Οι παρόντες όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει σχετικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας καθώς και, εν γένει, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους όρους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικών σχετικά με την εκτέλεση και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (στην Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. Επιπρόσθετα, και για την ενίσχυση των παραπάνω, τα Δικαστήρια των Αθηνών (στην Ελλάδα) έχουν τη σχετική διεθνή δικαιοδοσία και είναι αποκλειστικά αρμόδια να κρίνουν όλες τις ως άνω διαφορές οποτεδήποτε και αν προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001, της Σύμβασης των Βρυξελλών, της Σύμβασης του Λουγκάνο, της Σύμβασης της Ρώμης (I και II), καθώς και οποιασδήποτε άλλης Διεθνούς Σύμβασης, Συνθήκης ή άλλου νομοθετικού κειμένου πάσης φύσεως.
Κάνετε εγγραφή στο Newsletter μας
και κερδίστε 10% επιπλέον έκπτωση
στην πρώτη σας παραγγελία
To email σας θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας και τους όρους χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων.
ΕΓΓΡΑΦΗ
close-link
Κάνετε εγγραφή στο Newsletter μας 
και κερδίστε 10% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία
To email σας θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας και τους όρους χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων
ΕΓΓΡΑΦΗ
Εκδόσεις Ιβίσκος

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κάνετε εγγραφή στο Newsletter μας 
και κερδίστε 10% έκπτωση*
ΕΓΓΡΑΦΗ
*H εκπτωση 10% δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπτωτικές περιόδους.
close-link
Scroll to Top